Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca 1.

 

Postacím: 6801, Pf.: 17. Telefon: (62) 245-233; 245-446;

telefax: 248-856; e–mail: cseresnyes@cseresnyes.hu


 

  TÁMOP 3.1.7

Referencia-intézmények országos hálózatának

kialakítása és felkészítése

 

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0391 számú pályázat

Projekt címe:   21. századi nevelési minta a kollégiumban

Projekt megvalósításának kezdete: 2012. április 01.

Projekt megvalósításának befejezése:  2012. november 30.

Megvalósítás helyszíne:     Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium

                                               Hódmezővásárhely, Oldalkosár u.1.

Támogatás összege: 2 999 615,- Ft

 

A projekt rövid leírása:

Az IFT beli fejlesztési elképzeléseinket, szeretnénk átadni hasonlóan gondolkodó, innovációra képes intézményeknek. A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes kollégiumokra. Megvalósítunk olyan szakmai és infrastrukturális fejlesztést, amit a mintaként szolgáló pedagógia munkánk bemutatása és átadása során hasznosítani tudunk. Kialakítjuk szervezeti, oktatásszervezési feltételrendszerünket.

Fenntarthatóságra vonatkozó elképzelések: 

Intézményünk 5 éven keresztül referenciaintézményként működik, melyet a fenntartó kötelező nyilatkozataiban elfogadott. Ezzel önerőből, és egyéb pályázati lehetőségekből vállaljuk a fenntartás finanszírozását. A támogatás megszűnésével kollégiumunk  szolgáltatóvá válik,  bevételei a referenciahely működését szolgálják.

A program keretében kiképzett humánerőforrás hosszú távon támogatja az intézmény kötelező vállalásait, az esetleges változásokra a továbbképzési program módosításával reagálunk.

Együttműködést alakítottunk ki a regionális hálózatkoordinációs központtal. Az újonnan felállított hálózattal szintén kialakítjuk együttműködésünket, közös tevékenységeink révén biztosítjuk fenntartási kötelezettségünket. A beszerzett eszközöket 5 éven keresztül nem idegenítjük el, javításukat, üzemeltetésüket saját forrásból biztosítjuk.

A projekt kommunikációt saját humánerőforrásból szervezzük meg, projektmenedzsmentünk figyelemmel kíséri a fenntartási időszakban a kötelező információáramlást, beszámolási kötelezettségének eleget tesz.

 

A szolgáltatói szerep vállalása egyben a menedzsment szemlélet kialakításával is jár. Ennek a menedzsment szemléletű vezetésnek köszönhetően az intézmény szolgáltatói feladatainak teljesítése, a folyamatos fejlesztések, az innovatív attitűd kialakítása garanciája annak, hogy az újszerű módszertani kultúrát beépítjük mindennapi tevékenységeinkbe, magas színvonalon valósítjuk meg a horizontális tanulást, megteremtjük az egymástól tanulás feltételrendszerét.

 

Esélyegyenlőség érvényesülése:

Pályázati programunkkal hozzájárulunk az esélyegyenlőségi elvek érvényesítéséhez.

Az Európa Bizottság által megfogalmazott öt esélyegyenlőségi területre figyelmet fordítunk. A projekt előkészítése és megvalósítása során figyelembe vesszük a nők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok igényeit és érdekeit, emellett elért eredményeinkből részesülnek.

Intézményünk pedagógiai tevékenységének egyik kiemelt területe az integrált nevelés. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek együttnevelését az Arany János Kollégiumi program keretében valósítjuk meg.  A már kidolgozott szakmai programunk az esélyegyenlőség érvényesítését szolgálja, melyet szeretnénk továbbadni.

Szakmai munkánk mellett a szervezet működtetésében is érvényesítjük az esélyegyenlőségi elveket. Az alkalmazotti kör kialakítása során figyelünk a roma lakosság érdekeinek érvényesítésére, akcióterveinkben életminőségük, munkaerő-piaci helyzetük javítását is figyelembe vesszük. Civil szervezetekkel történő együttműködés keretében programjaik helyet kapnak az intézményben.

 A projekt előkészítésében és működtetésében részt vesznek a hátrányos helyzetű csoportok.

Figyeltünk arra, hogy minden korosztály képviselve legyen a megvalósításban, női dolgozóink, akik kisgyermeket nevelnek, vagy/és egyedül állóak ne szenvedjenek hátrányt, az egyes munkafolyamatokban, a szakmai team munkájában részt vehessenek és a projekt eredményéből részesülhessenek.

Az intézmény kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot közvetít, csökkenti a nők, fogyatékosok és roma származásúakra vonatkozó meglévő előítéleteket.


 

Ütemterv

Szakmai megvalósításra

 

Tevékenység

Megvalósítás tervezett ideje

Felelős/megvalósító személy

Projektindító rendezvény

2012. április 02.

Gulyás Ágnes

Sárai Éva

Fejlesztési tevékenység tervezése, irányítása

2012. június

Gulyás Ágnes

Sárai Éva

Pedagógiai program módosítása, belső dokumentumok átdolgozása, szolgáltatások meghatározása, nyilvánosság biztosításának terve

2012. október

Gulyás Ágnes

Sárai Éva

AJKP, szakkör, egyéni fejlesztés, korrepetálás, munkaközösségi foglalkozás hospitálása és mentorálása

2012. szeptember

Gulyás Ágnes

Sárai Éva

IMIP módosítása

2012.október

 

Gulyás Ágnes

„Jó gyakorlat” átadásának eljárásrendjének kidolgozása

2012.október

Sárai Éva

 

Kiss Pál

Gulyás Ágnes

Továbbképzések (mettől-meddig tartó időszakban)

2012. május–

2012. október

 

 

Szakértői, tanácsadói szolgáltatás igénybevétele(mettől-meddig tartó időszakban)

2012. április –

2012. június

 

A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy

közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart

2012. június

Szabó Éva

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken,

kommunikációjában és viselkedésében

esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt,

csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő

előítéleteket

 

2012. október

tantestület

Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott

vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási

felelős, munkacsoport kijelölése

2012. szeptember

Balla Éva

Szabó Éva

Fehér Zsolt

Kovács József

Partnerei vagy társadalmi környezete számára

szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság

tanulásával kapcsolatos akciók, események száma

2012. szeptember

Sárai Éva

Gulyás Ágnes

 

Nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása

2012. április-

2012. november

folyamatos

 

Dávid Katalin

Horváthné Ruzsa Anita

Projektzáró rendezvény

 

2012. november

Gulyás Ágnes

Sárai Éva