TÁMOP 3.1.4. pályázat

A Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium a TÁMOP 3. 1. 4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” pályázati kiírásra benyújtott „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégiumban” című pályázatának megvalósítására 15 millió forint támogatást nyert.

A pályázat a TÁMOP 3.1.4 - 08 / 2-2009-0021 azonosító számot kapta.

A projekt megvalósítási időszaka: 2009. május 05. – 2010. augusztus 31.

A megvalósítás helyszíne: Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium (Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca 1.)

A pályázat alapvető célja:

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Az elnyerhető támogatás maximális mértéke 100%, összege minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió Ft

Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.
Részcélok: - kompetencia alapú oktatás elterjesztése, - szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása, - digitális írástudás elterjesztése.


Támogatható tevékenység:

 1. A kompetencia alapú oktatás implementációja

  a) A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja.

  b) Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia stb.)

  c) Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.

  d) A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele.

  e) A pályázónak terveznie kell a kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzését, valamint az óvodai program moduláris nevelési eszközeinek beszerzését.

 2. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása (szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása)

  a) A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása.

  b) A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása.

  c) Azokon a feladatellátási helyeken, ahol a hátrányos helyzetű tanulók létszáma meghaladja a 40%-ot, illetve a települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv alapján beavatkozás szükséges, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósítani.

  d) A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése ezen feladatok megvalósítására, illetve szaktanácsadói támogatás igénybevétele.

 3. Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása

  a) Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, a feladatellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja ("jó gyakorlatok átvétele").

  b) Az intézmény (feladatellátási hely) saját innovációjának megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik.

  c) Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, oly módon, hogy az a jelen pályázatban vállalt tevékenységek sikeres megvalósítását elősegítse és az intézmények pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa;

  d) Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival;

  e) A projekt indításakor a pályázónak az egész tantestületre kiterjedő projektindító napot kell tartania, amely lehetőséget biztosít minden pedagógus számára (függetlenül attól, hogy a pedagógus közvetlenül részt vesz-e a projekt megvalósításában) a pályázati innováció céljainak és eszközrendszerének, szakmai tevékenységeinek megismerésére, áttekintésére.


Szakmai vezető: Borbásné Sajti Emese
Folyamat szaktanácsadó: Kovács Gyula
Kompetencia területi szaktanácsadó: Balázsné Szabó Ibolya

TÁMOP 3.1.4 - 08 / 2-2009-0021 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégiumban

Megvalósítók:

 

NévSzakterület
Fehér Zsoltbiológia-testnevelés
Gulyás Ágnesangol-művelődésszervezés
Pataki Bélatanító
Tóth Évamagyar-énekA pedagógus projektben vállalt tevékenységei
Kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése
"Szociális-, életviteli- és környezeti" (szociális és állampolgári) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése
217 Fehér Zsolt, 401 Gulyás Ágnes
"Életpálya-építési" (kezdeményező készség és vállalkozói kompetencia) kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése
217 Pataki Béla, 401 Tóth ÉvaHódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium (040636/001) - Tanulócsoportok
NévÉvfolyamLétszám
2179.26 tanuló
4019.26 tanuló


Pataki Béla foglalkozásainak témái és képei itt elérhetőek.

Gulyás Ágnes foglalkozásainak témái és képei itt elérhetőek.

Témahét megvalósítója: Gulyás Ágnes
Moduláris program megvalósítója: Fehér Zsolt
Projekt megvalósítója: Pataki Béla
(egy 3 hetes projekt keretén belül)
Tiéd a választás, Tiéd a döntés!
Vállalj felelősséget a döntéseidért!
Gondolkodom, tehát…!
Lásd előre a célt!